"สหกรณ์มั่นคง สมาชิกมั่งคั่ง ประเทศยั่งยืน"
"สหกรณ์มั่นคง สมาชิกมั่งคั่ง ประเทศยั่งยืน" ... 16 มิถุนายน 2558 ร่วมพิธีเปิดโครงการสร้างความเข้มแข็งต่อระบบสหกรณ์ ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ จัดโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมี นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดแทน นายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ในงานนี้มีผู้นำสหกรณ์การเกษตรและข้าราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้าราชการส่งเสริมสหกรณ์ระดับบริหารจากทั่วประเทศเข้าร่วมงานประมาณ ๒,๐๐๐ คน มีสหกรณ์การเกษตรต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการนำร่องศุนย์การเรียนรู้การสหกรณ์ และสหกรณ์ที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับมาเปิดบูธโชว์ผลงานหลายสหกรณ์ เช่น สหกรณ์นิคมลานสัก จำกัด จังหวัดอุทัยธานี สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด จังหวัดนครราชสีมา สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร จำกัด สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด จังหวัดชุมพร สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด จังหวัดลำปาง