คณะกรรมการดำเนินการ ชสท. ชุดที่ 37
รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ชสท. ชุดที่ 37
นายศิริชัย  ออสุวรรณ
ประธานกรรมการดำเนินการ
นายเรวัต  เปี่ยมระลึก นายบุญเลิศ  แสนหลวง
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
นายปิยวิทย์  โกฎเพชร  นายภัทรพล  หูมดา นายประมวล  ศรีมะฆะ นายวนิตย์  อาจสาลี
ผู้ตรวจสอบกิจการ กรรมการและเลขานุการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ผู้ตรวจสอบกิจการ
นายเสนาะ  ทับเล นายสมบูรณ์  เงินกร นายสมชาย  วิเศษรจนา นายแสวง  ขาวละออ
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
นายแก้ว  บัวเทศ นายดิเรก  สังขจันทร์ นายสุพจน์  รังรองธานินทร์ นายเฉียบชัย  คงพุท
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
นายสุริยันต์  หิรัญเขว้า นายวัฒนศักดิ์  จังจรูญ นายวิเชียร  เชื้อไทย  นายกิตติ  กลิ่นพงศ์
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
นายพยงค์  พรศิริรัตน์ นายมาโนชน์  รามัญ นายธงชัย  สุภาดี
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ชสท. กรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ชสท.