ประชุมใหญ่ ชสท. ปี 57

ประชุมใหญ่ ชสท. แถลงผลงานปี 57

ประธานศิริชัยฯ “นักสหกรณ์แห่งชาติ” เสนอโครงการใหม่รับ 100 ปี สหกรณ์ไทย

 

            ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 เพื่อ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2557 และพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2557 โดยมีผู้แทนสหกรณ์สมาชิก จากทั่วประเทศเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายบุญเสริม  ไกรสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 มาเป็นประธานเปิดการประชุมในครั้งนี้  โดยมี นายศิริชัย  ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชสท. เป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมบอลรูม เอ โรงแรมมารวย การ์เด้น

            นายศิริชัย  ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชสท. เปิดเผยถึงผลงานในรอบปีที่ผ่านมาของ ชสท. ได้ดำเนินการบริการจัดการทางด้านธุรกิจและสังคม จนประสบความสำเร็จ มีผลกำไรกว่า 60 ล้านบาท จัดทำโครงการต่าง ๆ เพื่อมวลสมาชิก จนได้รับการประเมินจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้เป็นสหกรณ์ที่มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับมาตรฐานสหกรณ์ ระดับดีเลิศ 3 ปีซ้อน และในโอกาสที่ ชสท. จะก้าวสู่ปีที่ 64 ได้เตรียมเสนอโครงการใหม่อีก 5 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการสร้างศูนย์การเรียนรู้ 100 ปี สหกรณ์ไทย 2. โครงการส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมให้กับสหกรณ์การเกษตร (โดยการสนับสนุนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) 3. โครงการส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ให้กับสหกรณ์การเกษตร 4. โครงการขยายช่องทางการตลาดสินค้าสหกรณ์ผ่านทางตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (E-MARKET) 5. โครงการ “ข้าวแกงสหกรณ์” ส่วนโครงการเดิมก็ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ทุกโครงการจะเน้นการให้บริการต่อสหกรณ์สมาชิก และสมาชิกสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศ และการดำเนินการของ ชสท. ในปีนี้ยังคงยึดหลักการมีส่วนร่วมจากสหกรณ์สมาชิก และแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราจะได้ร่วมมือกันทำงานด้วยความสุข เพื่อให้บริการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์และบังเกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมของเราตลอดไป

            โดยก่อนเริ่มการประชุม ทีมงาน ชสท. ได้สร้างสีสันให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน อบอุ่นเป็นกันเองกับผู้แทนสหกรณ์สมาชิก เสมือนการมาพบปะกันของครอบครัวสหกรณ์การเกษตร มีการร่วมสนุกเล่นเกมส์แจกของรางวัลสนับสนุนโดย บริษัท ที.เจ.ซี เคมี จำกัด การประชุมผ่านไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมทั้งเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชสท. ชุดใหม่ ชุดที่ 38 มีจำนวน 18 ท่าน โดยมี นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการ นายนัด ดวงใส และนายณัฎฐชัย จิตรถนอม นายวนิตย์ อาจสาลี และ นายปิยวิทย์  โกฏเพชร เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ