ชสท.พร้อมจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557

ชสท. พร้อมจัดประชุมใหญ่ 27 พฤษภาคม 2558

โชว์ผลงาน ปี 2557 ได้รับการประเมินในระดับ “ดีเลิศ”

ประธานฯ ศิริชัย ออสุวรรณ “นักสหกรณ์แห่งชาติ”

เตรียมเสนอโครงการใหม่รับ 100 ปี สหกรณ์ไทย

 

          ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) กำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2557 ในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงแรมมารวย การ์เด้น โดยเชิญผู้แทนสหกรณ์สมาชิกจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ และผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เข้าร่วมการประชุม

            นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) เปิดเผยว่าผลประกอบการของ ชสท. ในปี 2557 ยังอยู่ในระดับที่น่าพอใจ ถึงแม้จะได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศแต่ ชสท. ยังมุ่งมั่นในการให้บริการแก่สหกรณ์สมาชิก และสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศ โดยคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 37 ได้มีการประชุมให้ความเห็นชอบในกิจกรรมต่าง ๆ และร่วมมือกันเป็นอย่างดีกับฝ่ายจัดการพร้อมทั้งพนักงานของ ชสท. ทุกฝ่าย เราทำงานกันเป็นทีมเวิร์ค ด้วยความรักความสามัคคี มีการมอบหมายงานกันอย่างชัดเจนในแต่ละระดับ จึงทำให้ได้รับความสำเร็จในทุกโครงการ เช่น “โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้นำสหกรณ์ยุคใหม่ พัฒนาก้าวไกลอย่างยั่งยืน”, (ให้บริการโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย) “โครงการจัดตั้งศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทย และศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์”, “โครงการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดต้นแบบ”, “โครงการข้าวแกงสหกรณ์” เป็นต้น ทุกโครงการของ ชสท. เน้นให้บริการแก่สหกรณ์สมาชิก สมาชิกสหกรณ์ และคนในชุมชน โดยเฉพาะ“โครงการข้าวแกงสหกรณ์” อิ่มอร่อยทุกเมนู ราคาเริ่มที่ 10 บาท ที่ ชสท. ได้จัดขึ้นเพื่อลดปัญหาค่าครองชีพประจำวัน เป็นสวัสดิการให้กับคณะกรรมการฯ, พนักงานสหกรณ์ และคนในชุมชนต่าง ๆ โดยเริ่มนำ “โครงการข้าวแกงสหกรณ์” ไปเปิดตัวในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 (วันสหกรณ์แห่งชาติ) ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี องค์ประธานพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะต่อพระอนุสาวรีย์ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย หลังจากเสร็จพิธีแล้วท่านได้เสด็จมาเยี่ยมชม และชิมข้าวแกงสหกรณ์ โดยมีนายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมตามเสด็จ ต่อมาในวันที่ 5 มีนาคม 2558 ชสท. ได้เปิดร้านข้าวแกงสหกรณ์ในงาน “วิถีข้าว วิถีไทย” ที่บริเวณข้างทำเนียบรัฐบาล และพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมกับคณะรัฐมนตรี ได้มาเยี่ยมชมและชิม “ข้าวแกงสหกรณ์” แล้วชมว่าอร่อยดีชอบทุกอย่าง อีกทั้งได้มอบรางวัลให้กับแม่ครัวของ ชสท. ทุกคน และเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ชสท. ได้ทำพิธีมอบอุปกรณ์การปรุงอาหารให้กับ 30 สหกรณ์ ที่เข้าร่วมโครงการ “ข้าวแกงสหกรณ์” ที่สำนักงาน ชสท. โดยมีนายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี

            ในปี พ.ศ. 2558 นี้ ชสท. มีโครงการใหม่ที่จะนำเสนอขอความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ ชสท. อีก 5 โครงการ ได้แก่

1. โครงการส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมให้กับสหกรณ์การเกษตร (โดยการสนับสนุนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)

2. โครงการส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ให้กับสหกรณ์การเกษตร

3. โครงการขยายช่องทางการตลาดสินค้าสหกรณ์ผ่านทางตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (E-MARKET)

4. โครงการสร้างศูนย์การเรียนรู้ 100 ปี สหกรณ์ไทย

5. โครงการ “ข้าวแกงสหกรณ์” ทุกโครงการใหม่เน้นการมีส่วนร่วมจากขบวนการสหกรณ์ โดยจะให้ความสำคัญกับชุมนุมสหกรณ์การเกษตรระดับจังหวัด เชื่อมโยงไปยังสหกรณ์การเกษตรทุก ๆ สหกรณ์ เชื่อมโยงกับสหกรณ์ทุกประเภท เชื่อมโยงกับส่วนราชการตลอดจนองค์กรภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในโอกาสครบรอบ 100 ปีสหกรณ์ไทย

นอกจากนั้นแล้วโครงการอื่น ๆ เช่น 1. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้นำสหกรณ์ยุคใหม่ พัฒนาก้าวไกลอย่างยั่งยืน” 2. โครงการส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ (Q-Shop) 3. โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์แบบครบวงจร 4. โครงการจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดต้นแบบ
5.โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแก่สหกรณ์สมาชิก สหกรณ์การเกษตรและประชาชนในชุมชน 6. โครงการศึกษาการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของเครือข่ายสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศ 7. โครงการศึกษาการจัดตั้งตลาดกลางเพื่อการกระจายสินค้าของสหกรณ์ 8. โครงการจัดทำรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม “ท่องโลกเกษตรกับ ชสท.” 9. โครงการเพิ่มศักยภาพการจัดการและสร้างเครือข่ายสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่โครงการหลวง ทาง ชสท. ก็จะได้ดำเนินการเพื่อให้บริการกับสหกรณ์สมาชิก และสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศ เช่นเดียวกับที่ได้ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี  

ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ พร้อมทั้งพนักงานของ ชสท. ทุกคนขอขอบคุณผู้บริหาร และผู้แทนสหกรณ์สมาชิกทุกท่าน ผู้บริหารส่วนราชการ และภาคเอกชนทุกองค์กรที่ได้ให้ความร่วมมือ และสนับสนุนงานของ ชสท. เป็นอย่างดีตลอดปี ชาว ชสท. มีความภาคภูมิใจที่ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) ได้รับการประเมินจากกรมส่งเสริมสหกรณ์มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2557 ในระดับ “ดีเลิศ”

อีกทั้งท่านประธานศิริชัย ออสุวรรณ ได้รับการคัดเลือกเป็น “นักสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2557 สาขาบริหารและส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์” ซึ่งนับว่าเป็นความภาคภูมิใจร่วมกันของขบวนการสหกรณ์การเกษตรทั้งประเทศ เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าสหกรณ์การเกษตรทุกแห่งทั้งประเทศจะได้ร่วมมือกันทำงานเพื่อพัฒนาสหกรณ์การเกษตรให้มีความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพในการให้บริการสมาชิกให้มีความกินดีอยู่ดี อย่างยั่งยืนตลอดไป