ชสท.ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 6 ประเทศ

3 มีนาคม 2558 ... ชสท.เสริฟ"ข้าวแกงสหกรณ์" ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 6 ประเทศในโอกาสที่สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) นำผู้แทนสหกรณ์การเกษตร 6 ประเทศ ที่เข้าโครงการฝึกอบรมนานาชาติ "Fostering Core Leaders Agricultural Cooperatives - 2014" รุ่นที่ 2 มาศึกษาดูงานที่ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) โดยได้รับฟังบรรยายสรุป แล้วเยี่ยมชม "ศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทย และศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์" ซึ่งดำเนินการโดย ชสท.