ชสท. จัดฝึกอบรม "ผู้นำสหกรณ์ฯ" รุ่น7 ณ จันทบุรี
ชสท. จัดฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้นำสหกรณ์ยุคใหม่ พัฒนาก้าวไกลอย่างยั่งยืน”
รุ่นที่ 7/2558 ณ จันทบุรี

     ชสท. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้นำสหกรณ์ยุคใหม่ พัฒนาก้าวไกลอย่างยั่งยืน” รุ่นที่ 7/2558 ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2558 ณ โรงแรม เคพี แกรนด์ จังหวัดจันทบุรี  ได้รับเกียรติจากนายกล้าณรงค์  พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวเปิดการฝึกอบรม และบรรยายพิเศษ โดยมี นายเรวัต เปี่ยมระลึก ประธานกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจันทบุรี จำกัด เป็นผู้กล่าวรายงาน

     ในการนี้มีวิทยากรมาร่วมมอบความรู้ในหัวข้อที่น่าสนใจ ได้แก่ หัวข้อ “สถานการณ์ แนวโน้ม และทิศทาง ของสหกรณ์การเกษตร ในปี พ.ศ. 2558” โดย นายศิริชัย  ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด, หัวข้อ “เตรียมความพร้อมต้อนรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)” โดย นายพิบูลย์  เจียมอนุกูลกิจ ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผนพัฒนาพื้นที่เฉพาะ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, หัวข้อ “กฎหมายที่ควรรู้สำหรับผู้บริหารสหกรณ์” โดย อาจารย์ปรเมศวร์  อินทรชุมนุม อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด} หัวข้อ “หลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์” โดย นายมนุชาธิป  วรกาญจนานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา และ หัวข้อ “การวางแผนป้องกันความเสี่ยงทางบัญชี” โดย นางปทุมวดี  มนต์คงธรรม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

     ดินเนอร์ทอล์ค พร้อมงานเลี้ยงสังสรรค์ ร่วมกระทบไหล่ศิลปินนิค นิรนาม และรับของรางวัลมากมายสนับสนุนโดย บริษัท ที.เจ.ซี เคมี จำกัด