โครงการฝึกอบรม "ผู้นำสหกรณ์ยุคใหม่ใหม่ พัฒนาก้าวไกลอย่างยั่งยืน" รุ่น3-6