ชสท.จัดงานแสดงความยินดี นักสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2557
27 กุมภาพันธ์ 2558 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) จัดงานแสดงความยินดีแก่ นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชสท. ที่ได้รับคัดเลือกเป็น นักสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2557 สาขาบริหารและส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์ นับเป็นความภาคภูมิใจของ ชสท. และสหกรณ์ภาคเกษตรเป็นอย่างยิ่ง ในโอกาสนี้มีคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษา พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ และพนักงาน ชสท. ร่วมแสดงความยินดีกันอย่างพร้อมหน้า ด้วยบรรยากาศอันแสนอบอุ่น ณ ชั้น 4 อาคาร ชสท.