เยือน ชสก.อุดรธานี และสกก.เมืองอุดรธานี

           เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) เยี่ยมชมกิจการของ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดอุดรธานี จำกัด (ชสจ.อุดรธานี จก.) ในการเยือนครั้งนี้ขอขอบคุณท่านประธานกรรมการ ชสจ. อุดรธานี จก. นายเซียงเซ็ง พิมวาปี และ ผอ.พยอม สวัสดี ผู้แทนสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี คณะกรรมการ ผู้จัดการ และทุกท่านที่ให้การต้อนรับครับ