สกก.โพธาราม จก. จัดพิธีเปิดอาคารสำนักงานใหม่สุดอลังกาล

            เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 เวลา 09.09 น. สหกรณ์การเกษตรโพธาราม จำกัด จัดพิธีเปิดอาคารสำนักงานหลังใหม่เพื่อเป็นสิริมงคล โดย นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชสท.ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด ตามคำเชิญของ นายสมชาย วิเศษรจนา ประธานกรรมการดำเนินการ สกก.โพธาราม จก. ได้ร้บการต้อนรับจากคณะกรรมการและสมาชิกสหกรณ์มารับโดยร่วมรำวงกลองยาวตั้งแต่ประตูรั้ว งานจัดได้ยิ่งใหญ่มีแขกมาร่วมแสดงความยินดีจำนวนมาก ได้แก่ ท่านสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ท่านหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี ผอ.ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวจังหวัดราชบุรี ประธานกรรมการ และผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรจากจังหวัดใกล้เคียง พร้อมทั้งสมาชิกสหกรณ์การเกษตรโพธาราม จำกัด ในโอกาสนี้ นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานในพิธีเปิดได้กล่าว แสดงความยินดีและขอให้กิจการเจริญก้าวหน้า ให้คณะกรรมการและสมาชิกฯ มีความสุขตลอดไป และได้เป็น