บชสท. และ บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด สวัสดีปีใหม่ 2558
8 มกราคม 2558 คณะผู้บริหารชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) และผู้บริหารบริษัท ที.เจ.ซี.เคมี จำกัด เดินทางมาสวัสดีปีใหม่ขอพรจากนายโอภาส  กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
8 มกราคม 2558 คณะผู้บริหารชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) และผู้บริหารบริษัท ที.เจ.ซี.เคมี จำกัด เดินทางมาสวัสดีปีใหม่ขอพรจาก นายเสนอ ชูจันทร์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
8 มกราคม 2558 คณะผู้บริหารชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) และผู้บริหารบริษัท ที.เจ.ซี.เคมี จำกัด เดินทางมาสวัสดีปีใหม่ขอพรจาก นายปริญญา เพ็งสมบัติ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

12 มกราคม 2558 ชสท. นำโดย นายเรวัต  เปี่ยมระลึก รองประธานกรรมการดำเนินการ ชสท. พร้อมด้วยนายโชคดี ออสุวรรณ ผู้จัดการใหญ่ และนางชนัยกานต์ ปุรณะ รักษาการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้เดินทางเข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่และขอพรจาก ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
8 มกราคม 2558 คณะผู้บริหารชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) และผู้บริหารบริษัท ที.เจ.ซี.เคมี จำกัด เดินทางมาสวัสดีปีใหม่ขอพรจาก นายเลิศวิโรจน์  โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน
12 มกราคม 2558 ชสท. นำโดย นายเรวัต  เปี่ยมระลึก รองประธานกรรมการดำเนินการ ชสท. พร้อมด้วยนายโชคดี ออสุวรรณ ผู้จัดการใหญ่ และนางชนัยกานต์ ปุรณะ รักษาการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้เดินทางเข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่และขอพรจาก ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
7 มกราคม 2558 คณะผู้บริหาร ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) เดินทางมาสวัสดีปีใหม่ คุณวันเพ็ญ จารุวัฒนพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 คุณปทุมวดี มนต์คงธรรม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร และคุณณัฐพร เวชาคม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ 
6 มกราคม 2558 นายศิริชัย  ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชสท. ได้เดินทางมาสวัสดีปีใหม่และขอพร ศาสตราจารย์อาบ นะคะจัด นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทย ท่านมีอายุ 91 ปี แต่ยังมีสุขภาพแข็งแรง ความจำดีเป็นเลิศ ท่านได้อวยพรให้พวกเราทุกคนสมหวังในสิ่งที่ปรารถนา และ อยู่ดี มีสุข