ชสท. ซ้อมดับเพลิงประจำปี 57
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 นายเรวัต เปี่ยมระลึก รองประธานกรรมการดำเนินการ ชสท. เปิดการฝึกอบรมการฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น และอพยพหนีไฟของพนักงาน ชสท. ประจำปี 2557 ในการนี้นายโชคดี ออสุวรรณ ผู้จัดการใหญ่ ชสท. เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมกันและปฏิบัติซ้อมแผนอพยพหนีไฟร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง ณ โรงพิมพ์ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด