ต้อนรับ สภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 นายปิยวิทย์ โกฏิเพชร ผู้ตรวจสอบกิจการ ชสท. และประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร ได้บรรยายสรุปและนำทีมพนักงาน ชสท. ให้การต้อนรับสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 30 คน ที่ได้มาศึกษาดูงาน ณ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด โดยได้พาเยี่ยมชมศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทย และศูนย์กระจายสินค้า ในโอกาสนี้นายปิยวิทย์ฯ ได้กล่าวว่า “ในฐานะที่เป็นทั้งที่ ผู้ตรวจสอบกิจการ ชสท. และประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร จะทำหน้าที่เป็นผู้คอยเชื่อมโยงระหว่างทั้งสองหน่วยงาน ทำหน้าของตนให้เกิดประโยชน์แก่พี่น้องเกษตรกร และมวลสมาชิกอย่างเต็มความสามารถ”