ชสท. ต้อนรับ ผู้นำสหกรณ์เยอรมัน ฟิลิปปินส์ กัมพูชา ลาวและเวียดนาม
3 ธันวาคม 2557 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) นำโดย นายเรวัต เปี่ยมระลึก รองประธานกรรมการ, นายโชคดี ออสุวรรณ ผู้จัดการใหญ่ และนายจีรพัฒน์ งามสง่า รองผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาสหกรณ์ ให้การต้อนรับ และร่วมพูดคุยกับ ผู้นำสหกรณ์จากประเทศเยอรมัน ฟิลิปปินส์ กัมพูชา ลาว และเวียดนาม จำนวนกว่า 20 คน ที่มาศึกษาดูงาน ณ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ได้พาเยี่ยมชมศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทย และศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ การศึกษาดูงานครั้งนี้สืบเนื่องจากการจัดประชุมนานาชาติ เรื่อง "Strengthening of cooperative networks beyond AEC" ที่สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาพันธ์สหกรณ์ไรไฟเซนแห่งประเทศเยอรมันนี (DGRV) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1- 3 ธันวาคม 2557