ชสท. ต้อนรับ ผู้นำสตรีสหกรณ์อาเซียน

            ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) ให้การต้อนรับ ผู้นำสตรีสหกรณ์อาเซียน จากโครงการฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพสตรีในชนบท” รุ่นที่ 1 ณ ประเทศไทย ที่กำหนดขึ้นระหว่างวันที่ 12 - 19  พฤศจิกายน  2557 ประกอบด้วยผู้นำสตรีตัวแทนจาก 10 ประเทศ จำนวน 10 คน คือ ประเทศภูฎาน กัมพูชา อินเดีย ลาว มาเลเซีย สหภาพพม่า เนปาล เวียดนาม และประเทศไทย จัดโดย องค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ สำนักงานภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค (ICA – AP) มีสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เป็นผู้ประสานงาน  เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงาน ชสท.

            ในการนี้ นายโชคดี ออสุวรรณ ผู้จัดการใหญ่ ชสท., นายธเนศ ถนอมทรัพย์ ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจการเกษตร, นางชนัยการต์ ปุรณะ รักษาการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน พร้อมด้วย นางสาววรรณภา หงส์ขจร รักษาการผู้จัดการฝ่ายสำนักงานและบุคลากร และคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ โดย นายโชคดี ออสุวรรณ ได้บรรยายภาพรวม และบทบาทหน้าที่ของ ชสท. ภายใต้การบริหารของคณะกรรมการ ชสท. ชุดที่ 37  ซึ่งได้รับความสนใจจากสตรีสหกรณ์อาเซียนในการพบปะพูดคุย ซักถามถึงนโยบายการทำงานของ ชสท. และอธิบายเพื่อให้คณะของสตรีสหกรณ์อาเซียนมีความเข้าใจถึงการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรในประเทศไทย ซึ่ง ชสท. มีบทบาทเป็นชุมนุมสหกรณ์การเกษตรระดับชาติ

            หลังจากการบรรยายสรุปและมอบของที่ระลึกแก่กันแล้ว ได้นำคณะผู้นำสตรีเยี่ยมชมศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทยของ ชสท. ศูนย์รวมจัดจำหน่ายข้าวหลากหลายชนิด หลากหลายสายพันธุ์จากสหกรณ์ทั่วประเทศไทย ก่อนจากกันได้ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก คณะผู้เยี่ยมเยือนได้ขอบคุณ และกล่าวทิ้งท้ายว่าการเดินทางมาศึกษาดูงานทั้งนี้เพื่อจะได้นำเอาไปพัฒนาสหกรณ์ในกลุ่มประเทศอาเซียนให้มีความเข้มแข็ง  อันจะนำไปสู่เศรษฐกิจที่เข้มแข็งและมั่นคงในอนาคตต่อไป... ซึ่ง ชสท. เองยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสหกรณ์ไทยและอาเซียนต่อไป เช่นกัน