ชสท.เปิดโครงการฝึกอบรม "ผู้นำสหกรณ์ยุคใหม่ ฯ" ที่เชียงใหม่
     ชสท.เปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้นำสหกรณ์ยุคใหม่ พัฒนาก้าวไกลอย่างยั่งยืน” รุ่นที่ 1/2557 ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2557ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่ 
     เมื่อวันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ได้จัด พิธีเปิดการฝึกอบรมได้รับเกียรติกล่าวเปิดการฝึกอบรม และบรรยายพิเศษ โดย นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายบุญเลิศ แสนหลวง ประธานกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรเชียงใหม่ จำกัด เป็นผู้กล่าวรายงานโดยมีการบรรยาย ในหัวข้อ “สถานการณ์ แนวโน้ม และทิศทาง ของสหกรณ์การเกษตร ในปี พ.ศ. 2558”โดย นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด, หัวข้อ “การวางแผนป้องกันความเสี่ยงทางบัญชี” โดย นางปทุมวดี มนต์คงธรรม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)โดยทีมงาน รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
     ช่วงค่ำ ดินเนอร์ทอล์ค พร้อมงานเลี้ยงสังสรรค์ ศิลปินนิค นิรนาม และรับของรางวัลมากมาย 
     วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2557 การบรรยาย หัวข้อ “เตรียมความพร้อมต้อนรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)” โดย นายพิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผนพัฒนาพื้นที่เฉพาะ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร,หัวข้อ “กฎหมายที่ควรรู้สำหรับผู้บริหารสหกรณ์” โดย อาจารย์ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด
     ในการนี้ นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชสท. ได้มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม “ผู้นำสหกรณ์ยุคใหม่ พัฒนาก้าวไกลอย่างยั่งยืน” รุ่นที่ 1/2557 ในครั้งนี้ จำนวนกว่า 300 คน