ชสท. ลงนาม MOU บางจาก โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2557 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชสท. และคณะกรรมการดำเนินการ เข้าเยี่ยมชมโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
ที่ศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทนบางจาก (SUNNY BANGCHAK) อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อนำข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ มาศึกษาหาแนวทางร่วมมือพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

     และเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 นายศิริชัย ออสุวรรณ พร้อมด้วยนายเรวัต เปี่ยมระลึก รองประธานกรรมการ และนายจีรพัฒน์ งามสง่า รองผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาสหกรณ์ ในฐานะตัวแทน ชสท. ได้ร่วมลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์” กับ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี จำกัด ภายใต้บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ชสท. และ บางจาก ตกลงให้ความร่วมมือต่อกันในการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับสหกรณ์การเกษตร  เพื่อความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้า เป็นการพึ่งพาตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์แก่ขบวนการสหกรณ์และมวลสมาชิก ให้มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป  โดย ชสท. เป็นผู้ติดต่อประสานงานเพื่อขอความเห็นชอบจาก “คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ” เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม อีกทั้งยังทำให้ขบวนการสหกรณ์ภาคเกษตร ดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคง และยั่งยืนต่อไป