ประชุมเครือข่ายธุรกรรมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2557 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชสท. ได้เป็นประธานในที่ประชุมเครือข่ายธุรกรรมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ณ ชั้น 4 อาคารสำนักงานชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด โดยมีอาจารย์วินัย พันธุรักษ์ และคุณประพจน์  ภู่ทองคำ ที่ปรึกษาเครือข่ายฯ มาร่วมกิจกรรมด้วย เสร็จแล้วจึงรับประทานอาหารร่วมกัน