สกก.ห้างฉัตร จำกัด เยี่ยมชม ศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทย และศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ ชสท.

สหกรณ์การเกษตรห้างฉัตร จำกัด นำโดย นายสาย เพียงใจ ประธานกรรมการ และนายธีรภัทร์ คำสม ผู้จัดการ พร้อมด้วยสมาชิก สหกรณ์การเกษตรห้างฉัตร จำกัด ที่เดินทางจากจังหวัดลำปาง จำนวน 80 ท่าน ให้เกียรติมาเยี่ยมชมศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทย และศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ ของ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) เมื่อวันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2557 ณ อาคารสำนักงานใหญ่ ชสท.

นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชสท. นำทีมผู้บริหาร นายโชคดี ออสุวรรณ ผู้จัดการใหญ่, นายจีรพัฒน์ งามสง่า รองผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาสหกรณ์, นางชนัยกานต์ ปุรณะ รักษาการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และนางสาววรรณภา หงษ์ขจร รักษาการผู้จัดการฝ่ายสำนักงานและบุคลากรให้การต้อนรับ และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

ในการนี้ นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชสท. ได้กล่าวต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงาน โดยมี นายโชคดี ออสุวรรณ ผู้จัดการใหญ่ ให้การบรรยายสรุปเกี่ยวกับในส่วนงานต่าง ๆ ของ ชสท. โครงการต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมผ่านไปแล้ว เช่น โครงการเชื่อมโยงธุรกิจสหกรณ์แบบครบวงจร, โครงการส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ (Q-SHOP), โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาสหกรณ์สู่ความสำเร็จ” เป็นต้น และพร้อมเดินหน้าโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้นำสหกรณ์ยุคใหม่ พัฒนาก้าวไกลอย่างยั่งยืน” โดยเริ่มรุ่นแรกที่ภาคเหนือ จัดขึ้น ณ จังหวัดเชียงใหม่

เสร็จจากการฟังบรรยายสรุปแล้ว นายธีรภัทร์ คำสม ผู้จัดการ สกก.ห้างฉัตร จำกัด ได้กล่าวขอบคุณ พร้อมมอบรถม้าจำลองสัญลักษณ์แห่งเมืองเขลางค์นครเป็นที่ระลึก

จากนั้น ได้พาคณะผู้ศึกษาดูงานเข้าเยี่ยมชมศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทย และศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ โดยได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะข้าวสุขภาพ เช่น ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวฮางหอมมะลิ ข้าวสังข์หยด เป็นต้น ก่อนจะเดินทางกลับได้ร่วมถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก