ชสท. แสดงความยินดี อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) นำโดย นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการ และนายเรวัต เปี่ยมระลึก รองประธานกรรมการ พร้อมคณะผู้บริหาร ชสท. เข้ามอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายโอภาส กลั่นบุศย์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในการนี้คณะผู้บริหาร ชสท. ได้รับทราบนโยบายของท่านอธิบดี ในด้านความร่วมมือระหว่าง กรมส่งเสริมสหกรณ์ กับ หน่วยงานสหกรณ์ ซึ่งจะร่วมกันทำงานในโอกาสต่อไป ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557