ชสท.เยี่ยมสหกรณ์การเกษตรปากเกร็ดและชุมนุมสหกรณ์นนทบุรี

17 กันยายน 2557 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.),นายจีรพัฒน์ งามสง่า รองผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาสหกรณ์,นางกรณ์ภัสสร ราชวงศ์ หัวหน้าสำนักพัฒนาสหกรณ์ นายประพจน์ ภู่ทองคำ ที่ปรึกษาโครงการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดต้นแบบ พร้อมทีมงานท่องโลกเกษตรฯ เดินทางมาเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรปากเกร็ด จำกัด และชุมนุมสหกรณ์นนทบุรี จำกัด ตามโครงการ “ชสท.เยี่ยมสหกรณ์สมาชิก” และได้ร่วมหารือเรื่องการส่งเสริมอาชีพและทำธุรกิจของสหกรณ์, เรื่องศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ และเรื่องส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ระหว่างจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ ขอขอบคุณ คุณเทียม เพชรจั่น ที่ปรึกษาชุมนุมสหกรณ์นนทบุรี จำกัด,พ.ท.จำลอง เทียมหงษ์ ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรปากเกร็ด จำกัด,คุณชุติกาญจน์ สว่างไสว ผู้จัดการชุมนุมสหกรณ์นนทบุรี จำกัด และคุณยุพิน รุ่งนิ่มผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรปากเกร็ด จำกัด ที่ให้การต้อนรับในวันนี้ครับ