“ชสท.”ร่วมมือ “บางจาก” เตรียมลงนาม MOU ทำโครงการ “โซล่าฟาร์ม”

10 กันยายน 2557 ... นายบัณฑิต สะเพียรชัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านธุรกิจพลังงานทดแทน บริษัทบางจากปิโตเลียม จำกัด (มหาชน),นายสมชัย เตชะวณิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านพัฒนาธุรกิจและยุทธศาสตร์องค์กร,นายโชคชัย อัศวรังสฤษฏ์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายพัฒนาธุรกิจ,นายยศธร อรัญนารถ ผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจ,คุณเรวดี พรพัฒน์กุล และนายวิรัตน์ เอี่ยมเอื้อยุทธ ที่ปรึกษาบริษัทบางจากปิโตเลียม จำกัด (มหาชน), นายสุรศักดิ์ วานิชกิจ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแห่งประเทศไทย จำกัด ประชุมร่วมกับ นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.),นายโชคดี ออสุวรรณ ผู้จัดการใหญ่,นายจีรพัฒน์ งามสง่า รองผู้จัดการใหญ่,นายประพจน์ ภู่ทองคำ ที่ปรึกษาโครงการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดต้นแบบ เพื่อหาแนวทางความร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุนให้สหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศได้เข้าร่วมทำโครงการ “โซล่าฟาร์ม” ซึ่งเป็นโครงการตามนโยบายของรัฐบาลในด้านพลังงานทดแทน (โซล่าชุมชน) ได้ข้อสรุปให้ร่วมกันร่างบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อทำพิธีลงนามในเร็วๆนี้ และได้นำชมโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซ็ลล์แสงอาทิตย์ (SUNNY BANGCHAK) ที่อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา