หารือแนวทางพัฒนา สกก.ในจังหวัดน่าน
5 กันยายน 2557 .. ทีมงาน ชสท. และ ชสก.เชียงใหม่ เยี่ยมชมกิจการของ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรน่าน จำกัด ร่วมหารือถึงแนวทางในการร่วมกันพัฒนาสหกรณ์การเกษตรทุกแห่งในจังหวัดน่าน ขอขอบคุณ คุณประเสริฐ นวลคำ ประธานกรรมการฯ คุณอำไพ สิงห์บุตร ผู้จัดการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรน่าน คุณดวงเดือน ขัติยเนตร ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเวียงสา พร้อมทั้งรองประธานฯและคณะกรรมการกับพนักงานทุกท่านที่ให้การต้อนรับในครั้งนี้