ICA AP ศึกษาดูงานที่ ชสท.

8 กันยายน 2557 ชสท. นำโดยนายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการ ชสท. และนายเรวัติ เปี่ยมระลึก รองประธานกรรมการ นำคณะผู้บริหารและพนักงานให้การต้อนรับ ผู้แทนสหกรณ์และหน่วยงานราชการจากประเทศภูฎาน กัมพูชา ลาว พม่า เนปาล และเวียดนาม จากโครงการฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร "Fostering Core Leaders Agricultural Cooperative - 2014" รุ่นที่ 1 ที่สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นเจ้าภาพจัดโครงการ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลญี่ปุ่นผ่านองค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (International Cooperative Alliance , Asia & Pacific - ICA AP) ณ ประเทศไทย ที่มีขึ้นระหว่างวันที่ 3 - 21 กันยายน 2557