พท.2 สัมนาโครงการสร้างฐานข้อมูลและตลาดกลางธุรกิจเครือข่ายสหกรณ์

24 ส.ค.57  เครือข่ายธุรกรรมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 จัดการประชุมสัมนา "โครงการสร้างฐานข้อมูลและตลาดกลางธุรกิจเครือข่ายสหกรณ์" ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด