คุณอนุวรรตน์ กับผลไม้อร่อยจากเมืองจันทบุรี

ชสท. ขอขอบคุณ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจันทบุรี จำกัด โดยนายอนุวรรตน์ อิ่มสมบูรณ์ ผจก. ถือโอกาสนำผลไม้เงาะทุเรียนมาฝากเครือข่ายคู่ค้า มีตัวแทนชสท.เป็นผู่รับมอบ ส่วนของสันนิบาตรองผอ.เกรียงไกร ขำอินทร์ และในส่วนของสหประกัน กรรมการผู้จัดการพร้อมรองให้การต้อนรับอย่างดี ขอบคุณบริษัทยางเทรลเล่อร์โปรดักส์จำกัดที่เป็นคู่ค้าที่ดีตลอดมา