มติที่ประชุม คชก. แก้ไขปัญหาผลไม้ในทุกขั้นตอน

21มิ.ย.57  นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด เข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) โดยมีพลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ เป็นประธานการประชุม ที่ห้องประชุม 1 อาคารบัญชาการทหารบก 1 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) ให้แต่งตั้ง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด และ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัด เป็นกรรมการในคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผลไม้ ในทุกจังหวัดที่ใช้เงินงบประมาณของ คชก. เพื่อแก้ไขปัญหาผลไม้ในทุกขั้นตอน พร้อมทั้งเน้นย้ำให้เพิ่มความเข้มงวดในเรื่อง ค่าเช่านาต้องเป็นธรรม, ปุ๋ยต้องมีคุณภาพและราคายุติธรรม, เรื่องเมล็ดพันธ์ข้าว, เรื่องลดต้นทุนการผลิต ,เรื่องการเพิ่มผลผลิต, เรื่องการตลาด ฯลฯ เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกร