นิสิต ม.เกษตร เยี่ยม

7 พฤษภาคม 2557 .. นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมกิจการ "ศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทย และศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์" ที่ตึกเขียว สำนักงานชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.)