ศึกษาดูงาน สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร

21 เมษายน 2557 คณะผู้นำ ชสท. และ ทีเจซี เข้าศึกษาดูงาน สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร Institute of Certified Agricultural Production System (ICAPS) แห่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ Institute of Certified Agricultural Production System (ICAPS) มหาวิทยาลัยแม่โจ้