ศึกษาดูงาน โครงการหลวง

22 เมษายน 2557 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ และคณะกรรมการ พร้อมผู้นำ ชสท. เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์ผลิตผลโครงการหลวง จังหวัด เชียงใหม่