ประชุมเครือข่ายธุรกรรมสหกรณ์...

24 เมษายน 2557 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการ เครือข่ายธุรกรรมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 จัดประชุมคณะกรรมการฯประจำเดือนเมษายน ณ สำนักงานชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด