TJC เพื่อชาวสหกรณ์การเกษตร

"TJC เพื่อชาวสหกรณ์การเกษตร.." .. 21 เมษายน 2557 คณะกรรมการบริษัท ที.เจ.ซี.เคมี จำกัด (บริษัทร่วมทุนระหว่างชุมนุมสหกรณ์การเกษตร ไทย - ญี่ปุ่น) จัดประชุมสัญจรที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งเยี่ยมชมกิจการศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ และ สถาบันรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรแห่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเตรียมให้การสนับสนุนในเรื่ององค์ความรู้,การบริหารจัดการ และการตลาด ในโครงการ "ตลาดกลางเพื่อการขายส่งสินค้าสหกรณ์การเกษตร" ดำเนินการโดย ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด และ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ จำกัด ในเร็วๆนี้