ประชุมกรรมการ ชุดที่37 ประจำเดือน มีนาคม
25 มีนาคม 2557 ชสท. จัดประชุมคณะกรรมการ ประจำเดือน มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร สำนักงาน ชสท. พร้อมร่วมอ่วยพร วันเกิด นายดิเรก สังขจันทร์ นายสมบูรณ์ เงินกร และ นายสุพจน์ รังรองธานินทร์ กรรมการที่มีวันคลายวันเกิด ในเดือน มีนาคม