สกก.สันทราย เยี่ยมชม ศูนย์วิจัย TJC
20 มีนาคม 2557 ศูนย์วิจัย บริษัท ที.เจ.ซี เคมี จำกัด จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก สหกรณ์การเกษตรสันทราย จำกัด