คณะกรรมการดำเนินการ ชสท. ชุดที่ 36
รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ชสท. ชุดที่ 36
1.  นายคุณวุฒิ  ออสุวรรณ 2.  นายเรวัต  เปี่ยมระลึก 3.  นายบุญเลิศ  แสนหลวง
ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการคนที่ 1 รองประธานกรรมการคนที่ 2
4.  นายนัด  ดวงใส 5.  นายสมชาย  วิเศษรจนา 6.  นายเสนาะ  ทับเล
กรรมการและเลขานุการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ กรรมการ
7.  นายสมบูรณ์  เงินกร 8.  นายอุทัย  ใครอินทร์ 9.  นายประภาส  งามสงวน
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
10.  นายแก้ว  บัวเทศ 11.  นายสุพจน์  รังรองธานินทร์ 12.  นายสุริยันต์  หิรัญเขว้า
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
13.  นายวนิตย์  อาจสาลี 14.  นายวัฒนศักดิ์  จังจรูญ 15.  นายภัคพล  หูมดา
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
16.  นายวิเชียร  เชื้อไทย 17.  นายประมวล  ศรีมะฆะ 18.  นายมาโนชน์  รามัญ
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ชสท.
นายศิริชัย  ออสุวรรณ นายดิเรก  สังขจันทร์ นายพยงค์  พรศิริรัตน์
ประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ชสท. ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ชสท.
คณะกรรมการ ชสท.
ผู้ตรวจสอบกิจการ
นายปิยวิทย์  โกฎเพชร นายเฉียบชัย  คงพุท
ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการ