ชสท.มอบข้าวสาร สันนิบาตสหกรณ์ สู่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
13 มีนาคม 2557 นายไกรสิทธิ์ โรจนเกษตรชัย รองผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารและ รักษาการแทนผู้จัดการใหญ่ นายธเนศถนอมทรัพย์ ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจการเกษตร และ นางสาววรรณภา หงส์ขจร รักษาการผู้จัดการฝ่ายสำนักงานและบุคลากร ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัดมอบข้าวสาร ตราสหกรณ์ ขนาดบรรจุ 5 กิโลกรัม จำนวน 20 ถุง ให้กับ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ในโครงการ “ สสท.อาสาพัฒนาสังคม.” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์สู่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่น้ำน้อย จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในถิ่นธุระกันดาร มีนักเรียนระดับชั้นก่อนวัยเรียน จนถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมี นายวิฑูรย์ แนวพานิช ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย พร้อมคณะกรรมการ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมศูนย์รัชนี แจ่มจรัส 6 สันนิบาต สหกรณ์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งประชุมร่วมคณะทำงานโครงการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทย ครั้งที่4/2557