ชสท. เยี่ยม สหกรณ์การเกษตรบ้านเขว้า จำกัด
20 ก.พ.57 ทีมงาน ชสท.เยี่ยมสหกรณ์การเกษตรบ้านเขว้า จำกัด จ.ชัยภูมิ ซึ่งเป็นสหกรณ์ชั้นนำของจังหวัด มีกิจการต่างๆให้บริการสมาชิกครบวงจร และเดินทางไปเยี่ยมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านต้อน (ผลิตผ้าไหม) ขอขอบคุณ คุณสุริยันต์ หิรัญเขว้า กรรมการฯ ชสท, ประธานกรรมการฯ คุณทนงค์ักดิ์ กุลชูศํกดิ์ ผู้จัดการ ที่ให้การต้อนรับและนำชมกิจการ