ชสท.ร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ที่ สสท.
     ชสท.เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) นำโดย นายวนิตย์ อาจสาลี กรรมการ นายไกรสิทธิ์ โรจนเกษตรชัย รักษาการแทน ผู้จัดการใหญ่ และนายจีรพัฒน์ งามสง่า รองผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ชสท. ได้เข้าร่วมวางพานพุ่ม เนื่องในงาน "วันสหกรณ์แห่งชาติ” ประจำปี 2556 ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
     โดยมี นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมวางพานพุ่มเพื่อน้อมระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่น พิทยาลงกรณ์ "พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ 
      ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมงาน อาทิ หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการ 
หลวง ซึ่งเป็นพระโอรสองค์สุดท้อง ในพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ 
(น.ม.ส.) พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย คณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ เครือข่ายภาคสหกรณ์ ร่วมด้วยนายประสพสิน แม้นทิม รองอธิบดี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมคณะผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมวางพานพุ่มสักการะ ในครั้งนี้ด้วย