เยี่ยมศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด นำโดย นายคุณวุฒิ ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชสท. นำคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 36/2556 เข้าเยี่ยมชม ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557