ประชุมใหญ่ฯ สกก.ดอนตูม

23 มกราคม 2557 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ ชสท. และ นายจีรพัฒน์ งามสง่า รองผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาสหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด เข้าร่วม ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 สหกรณ์การเกษตรดอนตูม จำกัด และร่วมทำพิธีเปิดศูนย์การจายสินค้า และ ตลาดนัดชุมชน ณ สหกรณ์การเกษตร ดอนตูมจำกัด