เสวนา “เกษตรศาสตร์ต้องนำ ภาคเกษตรต้องฟื้นฟู”

10 มกราคม 2557 ... สมาคมนิสิตเก่าคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดเสวนาบทวิเคราะห์อนาคตไทยในสถานะที่ต้องปรับเปลี่ยน เรื่อง “เกษตรศาสตร์ต้องนำ ภาคเกษตรต้องฟื้นฟู” ณ ห้องรวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานเปิดงาน ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเสวนาประกอบด้วย 1. นายปิติพงษ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา อดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2. รศ.สมพร อิสวิลานนท์ จากสถาบันคลังสมองของชาติ 3. นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ 4. นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานที่ปรึกษาชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ดำเนินการเสวนาโดย ผศ.ดร.สุรพล จันทราปัตย์ที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคมนิสิตเก่าคณะ — ที่ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์