ชสอ. ลงนามสัญญาจ้าง กับ บริษัท พีเอสพี (ไทยแลนด์) จำกัด

ชสอ. ลงนามจ้างบริษัท พีเอสพี (ไทยแลนด์) จำกัด
เป็นที่ปรึกษาโครงการจัดหาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์ให้กับสหกรณ์สมาชิก  

               เมื่อ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์  ประธานกรรมการ และนายอนันต์ ชาตรูประชีวิน ผู้จัดการใหญ่ ชสอ. ได้ลงนามสัญญาจ้าง บริษัท พีเอสพี (ไทยแลนด์) จำกัด โดยนายปราโมทย์ อัคคีเดช และนายวิชัย ไกรสิงขร กรรมการบริหาร บริษัท พีเอสพี (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาโครงการฯ เพื่อทำการพิสูจน์ความสามารถ และประสิทธิภาพของโปรแกรมระบบงาน ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และสามารถเชื่อมโยงระบบข้อมูลของสหกรณ์ออมทรัพย์ได้ทั่วประเทศ โดยจัดเก็บโปรแกรมระบบงานและฐานข้อมูลไว้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ของ ชสอ. บริษัท พีเอสพี (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้ผลิตซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับการบริหารจัดการข้อมูลในภาคธนาคาร รวมทั้งเป็นผู้จำหน่ายและให้บริการการฝึกอบรมและให้การสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีในประเทศไทย

               ดร.เฉลิมพล  ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวว่า โครงการจัดหาโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ให้กับสหกรณ์สมาชิกเป็นโครงการที่สำคัญมาก โดย ชสอ. จะพัฒนาให้เป็นศูนย์รวมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ และเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีมาตรฐาน คุณภาพ เหมาะสมกับการใช้งานของสหกรณ์สมาชิก โดยมุ่งให้บริการซอร์ฟแวร์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ ให้ทัดเทียมกับสหกรณ์สากลทั่วโลก รวมทั้งให้สหกรณ์สมาชิก มีระบบงานคอมพิวเตอร์ เพื่อการบริหารจัดการรูปแบบเดียวกัน โครงการจัดหาโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ให้กับสหกรณ์สมาชิก เป็นโครงการที่ใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนมาก และมีรายละเอียดทางเทคนิควิชาการเฉพาะด้าน จำเป็นต้องมีบริษัทที่ปรึกษาโครงการเพื่อให้คำปรึกษาและกลั่นกรองประเด็นทางเทคนิควิชาการ เพื่อให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ดังนี้          

          1. เพื่อจัดหาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์ ที่ได้มาตรฐานเทียบเท่าธนาคาร

          2. เพื่อจัดทำศูนย์คอมพิวเตอร์ ที่ทันสมัยได้มาตรฐาน และรองรับการเชื่อมต่อหรือขยายในอนาคต 

          3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความทันสมัยทางการบริหารการเงินให้กับสหกรณ์สมาชิก

          4. เพื่อลดความเสี่ยงเรื่องการสำรองข้อมูลให้กับสหกรณ์สมาชิก

          5. เพื่ออำนวยความสะดวกเรื่องการเชื่อมโยงธุรกรรมทางการเงินให้สมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศ 

          6. เพื่อสร้างความยั่งยืน มั่นคง ปลอดภัยและประหยัดงบประมาณ เรื่องโปรแกรมระบบงานของสหกรณ์

               โดยบริษัท พีเอสพี (ไทยแลนด์) จำกัด จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 กำหนดแล้วเสร็จ วันที่ 20 มีนาคม 2557 (120 วัน) ตามสัญญานี้ใน วงเงินการจ้าง 4,600,000.-(สี่ล้านหกแสนบาทถ้วน) เพื่อทำการวิเคราะห์และทำการพิสูจน์ความสามารถ พร้อมควบคุม กำกับ ดูแล กระบวนการพิสูจน์โปรแกรม ระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์ของบริษัท ดีโบล์ด (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้รับการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น ในการจัดหาโปรแกรมดังกล่าว ตามที่คณะกรรมการบริหาร ชสอ. ได้ดำเนินการตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ที่อนุมัติงบลงทุน ซื้อโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ และการจัดทำศูนย์คอมพิวเตอร์.