ขอเชิญร่วมงานพิธีเปิด ศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทยและศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์
       ขอเชิญร่วมงานพิธีเปิด ศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทย และ ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ ในวันพฤหัสที่ 12 ธันวาคม 2556 ณ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด 79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
      ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์  ได้จัดทำโครงการศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ (Cooperative Distribution Center : CDC) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้สหกรณ์เป็นศูนย์กระจายสินค้า และมอบให้ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) ทำหน้าที่เป็นศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ (สินค้าข้าวเป็นหลัก) นั้น

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) ซึ่งเป็นศูนย์กลางความร่วมมือของสหกรณ์การเกษตร ในการจัดหาปัจจัยการผลิต การตลาด ตามอุดมการณ์สหกรณ์ เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม เห็นว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ดี และเหมาะสม เพื่อพัฒนาระบบเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาดให้กับสินค้าสหกรณ์ และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ให้กระจายไปตามแหล่งต่าง ๆ ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าสหกรณ์ได้อย่างสะดวก มีคุณภาพ และราคายุติธรรม ซึ่งจะนำไปสู่ การพัฒนาระบบการผลิต และการตลาดสินค้าของสหกรณ์อย่างยั่งยืน ชสท. จึงได้ดำเนินการปรับปรุง อาคารสำนักงานใหญ่ ชสท. เพื่อสร้างเป็น ศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทย และ ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ 

          ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) ขอเรียนเชิญร่วมงานพิธีเปิด ศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทย และ ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ ซึ่งจะมีพิธีเปิดในวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ อาคารสำนักงานใหญ่ เลขที่ 79 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร