ระเบียบและกำหนดการรอบชิงชนะเลิศ เพลงสหกรณ์การเกษตร ครั้งที่ 1