ชสท.มีความประสงค์ติดตั้งระบบตู้เมนไฟฟ้าอาคารสำนักงาน ชสท.
ประกาศ
การจัดจ้างติดตั้งระบบตู้เมนไฟฟ้าอาคารสำนักงาน ชสท.
โดยวิธีประกวดราคา
***********************
     ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) มีความประสงค์ติดตั้งระบบตู้เมนไฟฟ้าอาคารสำนักงาน ชสท. โดยมีรายละเอียดการปรับปรุงงาน  ดังนี้
ดาวน์โหลดรายละเอียด (.pdf)