เยี่ยมสหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร

17 ตุลาคม 2556... ทีมงาน ชสท.เดินทางไปเยี่ยมสหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร ได้เห็นการพัฒนาก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ผู้บริหารเข้มแข็ง สมาชิกมีส่วนร่วม และได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ขอขอบคุณ พี่นัด ดวงใส ประธานกรรมการฯ,คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการทุกท่านที่ให้การต้อนรับพร้อมทั้งกาแฟชุมพรรสกลมกล่อม