ชสอ. แถลงข่าววันออมแห่งชาติ

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย แถลงข่าวจัดงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2556

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2556 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด จัดแถลงข่าวงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2556 ณ อาคารหอประชุม กรมประชาสัมพันธ์ โดยได้รับเกียรติจากนายประวิน พัฒนะพงษ์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีแถลงข่าว พร้อมผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประชาสัมพันธ์การออมทรัพย์ให้เกิดขึ้นกับภาคประชาชน ซึ่งจะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

นายประวิน พัฒนะพงษ์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า การจัดงานวันออมแห่งชาติในครั้งนี้ นับว่าเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ เด็กและเยาวชน ประชาชนทั้งประเทศ ตระหนักถึงความสำคัญของวันออมแห่งชาติ เห็นคุณค่าของการออมทรัพย์ และขบวนการสหกรณ์ ได้เป็นอย่างดีตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2541 กำหนดให้วันที่ 31 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันออมแห่งชาติ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการประหยัดและการออมว่า เป็นส่วนสำคัญของชีวิตที่จะต้องกระทำต่อเนื่อง ไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจจะดีหรือไม่ รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการที่จะระดมเงินออมในภาคประชาชนให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนให้กินดีอยู่ดีและมีเงินออมไว้ในอนาคต

นายประวิน พัฒนะพงษ์
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ประธานในพิธีแถลงข่าว