โครงการอบรมแก่ เครือข่าย สกก.ในอำเภอเชียงดาว

2 ตุลาคม 2556  ชสท.ร่วมกับ ชสก.เชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรมให้กับพี่น้องเครือข่ายสหกรณ์การเกษตรในอำเภอเชียงดาว จำนวน 4 สหกรณ์ คือ 1.สกก.เชียงดาว 2.สกก.เวียงแหง 3.สหกรณ์ผู้ปลูกกระเทียมเชียงดาว 4.สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินเชียงดาว ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเชียงดาว ตามโครงการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดต้นแบบ