วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ยุทธศาสตร์ที่ 5

 กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ยุทธศาสตร์ที่ 5 "การปฏิรูปโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐ ขบวนการสหกรณ์ และปรับปรุงกฎหมายสหกรณ์ให้เอื้อต่อการพัฒนา" โดยมีนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และมีสหกรณ์จังหวัด ผู้นำสหกรณ์จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ เข้าร่วมการประชุมจำนวนมาก โดยได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 5 กันยายน 2556