ประกาศจัดจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารสำนักงาน ชสท. โดยวิธีประกวดราคา